Top drop
live83 Online

Umowa użytkownika

Niniejsza Umowa Użytkownika została przygotowana i opracowana w celu uregulowania relacji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Strony, określenia wzajemnych praw i obowiązków Użytkownika i Administratora Strony, w tym statusu prawnego (pozycji) tego ostatniego, warunków i podstaw ich odpowiedzialności, podstaw jej zwolnienia, a także procedury stosowania odpowiednich środków egzekucyjnych za naruszenia zasad Strony.
Niniejsza Umowa Użytkownika jest publiczną ofertą, skierowaną przez Administratora Serwisu do nieograniczonej liczby w pełni legalnych i zdolnych do czynności prawnych osób (obywateli) - Użytkowników, zawarcia umowy o świadczenie usług na podstawie niniejszej Umowy, na warunkach i w sposób określony w Umowie.
Akceptacja niniejszej Umowy oznacza faktyczne (konkludentne) działania Użytkownika, wskazujące na przyjęcie warunków Umowy, w szczególności działania takie obejmują Autoryzację Użytkownika w Serwisie oraz zapłatę za usługi Administratora Serwisu.
Akceptacja Umowy Użytkownika oznacza zapoznanie się i wyrażenie zgody na jej warunki, a także zobowiązanie Użytkownika do wykonywania wszystkich postanowień i zasad określonych w treści Umowy Użytkownika.
Administrator Witryny i Użytkownik są określani w niniejszej Umowie łącznie jako 'Strony', a indywidualnie jako 'Strona'.
1.TERMINY I DEFINICJE STOSOWANE W UMOWIE
1.1 Dla celów niniejszej Umowy poniższe terminy mają następujące znaczenie:
1.1.1Witryna jest wynikiem działalności intelektualnej, który jest złożonym dziełem znajdującym się w Internecie pod określonym adresem sieciowym, składającym się ze stron internetowych, które zawierają i zawierają programy dla komputerów (oprogramowanie), zapewniające jego techniczne funkcjonowanie, rozwiązanie graficzne (projekt), zawartość, a mianowicie informacje tekstowe, obrazy fotograficzne, zdjęcia, filmy wideo itp., przeznaczone do dostarczania rozrywki i usług przyciągania użytkowników Witryny. Strona w tekście niniejszej Umowy oznacza Stronę znajdującą się w Internecie pod nazwą (adresem) domeny - cscase.com, jak również jej pochodne.
1.1.2Administrator Serwisu - osoba, która posiada prawa do posiadania, korzystania i rozporządzania Serwisem na podstawie przepisów prawa oraz udostępnia Serwis do użytku Użytkownika w celu świadczenia na jego rzecz usług rozrywkowych na podstawie niniejszej Umowy.
1.1.3Użytkownik - każda osoba fizyczna (obywatel), która przeszła procedurę Autoryzacji w Serwisie i korzysta z Serwisu zgodnie z jego głównym przeznaczeniem i funkcjonalnością, w szczególności w celu świadczenia usług rozrywkowych oraz czerpania satysfakcji moralnej i psychologicznej z korzystania z Serwisu.
1.1.4Autoryzacja na Stronie - indywidualizacja i identyfikacja Użytkownika poprzez nadanie mu unikalnej nazwy na Stronie, dokonywana w sposób i metodą ustaloną przez Administratora Strony, w szczególności, ale nie wyłącznie, poprzez rejestrację na Stronie (wypełnienie formularza rejestracyjnego na Stronie), poprzez platformę internetową 'Steam', poprzez portal społecznościowy 'VK', poprzez portal społecznościowy 'Facebook' lub w jakikolwiek inny sposób według uznania Administratora Strony.
1.1.5Wirtualny obiekt - inwentarz gry (rzecz), klucz do gry itp., który może być używany w wieloosobowych grach komputerowych online.
1.1.6Konto Użytkownika - osobista karta Użytkownika w Serwisie, składająca się z otrzymanych (udostępnionych) od niego (niej) kont:
 • Środki pieniężne (elektroniczne);;
 • Obiekty wirtualne zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie.
 • Monety za korzystanie z Serwisu, odzwierciedlające wszystkie transakcje finansowe i majątkowe dokonane przez Użytkownika w Serwisie i/lub za pośrednictwem Serwisu, jak również saldo niewydanych (niewykorzystanych) przez Użytkownika środków, Obiektów Wirtualnych i Monet.
1.1.7Profil Użytkownika oznacza specjalną wirtualną przestrzeń w Serwisie, przydzieloną (udostępnioną) Użytkownikowi po Autoryzacji w Serwisie, zawierającą określone informacje o Użytkowniku (otrzymane Obiekty Wirtualne, ilość otrzymanych Usług Rozrywkowych itp.), a także inne informacje niezbędne do korzystania z Serwisu zgodnie z jego głównym celem i funkcjonalnością.
1.2 W Umowie mogą być używane terminy niezdefiniowane w punkcie 1.1 niniejszej Umowy. W takich przypadkach terminy te należy interpretować zgodnie z tekstem i znaczeniem niniejszej Umowy. W przypadku braku jednoznacznej interpretacji danego terminu w tekście niniejszej Umowy, interpretacją terminów należy kierować się: w pierwszej kolejności zgodnie z definicją zawartą na Stronie, o której mowa w punkcie 1.1.1. niniejszej Umowy, w drugiej kolejności zgodnie z normami obowiązującego ustawodawstwa estońskiego.
2. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA I DANE OSOBOWE
2.1Z Serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby, które przeszły procedurę Autoryzacji w Serwisie. Zabronione jest korzystanie z Serwisu przez osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z prawem kraju zamieszkania Użytkownika.
2.2Korzystanie z Serwisu dozwolone jest wyłącznie w celach niekomercyjnych, służących zaspokajaniu osobistych potrzeb emocjonalnych i psychologicznych Użytkowników.
2.3Administrator Witryny według własnego uznania i wyłącznej decyzji określa procedurę i informacje wymagane do autoryzacji Użytkownika w Witrynie.
2.4Jeżeli Użytkownik nie zaloguje się do Serwisu przez 12 kolejnych miesięcy, Administrator Serwisu będzie miał prawo rozwiązać niniejszą Umowę, powiadamiając Użytkownika pocztą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu lub w inny dostępny sposób. Jeżeli w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od momentu wysłania zawiadomienia Użytkownik nie dokona autoryzacji w Serwisie i nie przedłuży korzystania z Usług Serwisu, niniejszą Umowę z danym Użytkownikiem uważa się za rozwiązaną.
2.6 W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, całe saldo Obiektów Wirtualnych i Środków Pieniężnych (elektronicznych) posiadanych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu zostanie anulowane w momencie rozwiązania Umowy bez jakiegokolwiek odszkodowania.
2.7Po rozwiązaniu niniejszej Umowy Użytkownik nie może kierować do Administratora Serwisu żadnych roszczeń ani żądań, w tym m.in. żądania zapłaty pieniędzy, udostępnienia Obiektów Wirtualnych itp.
2.8Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że umieszczanie informacji w Serwisie, jak również przekazywanie ich Administratorowi Serwisu, w tym swoich danych osobowych, jest dokonywane przez niego samodzielnie, dobrowolnie i według własnego uznania.
2.9Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Administrator Serwisu ma prawo wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do celów wynikających z niniejszej Umowy, w szczególności do świadczenia usług.
2.10Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora Serwisu różnego rodzaju sms-ów, e-maili i innych form wysyłania/odbierania informacji, w tym reklamowych oraz wiadomości i powiadomień systemowych.
2.11W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, całe saldo Obiektów Wirtualnych i Środków Pieniężnych (elektronicznych) posiadanych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu zostanie anulowane w momencie rozwiązania Umowy bez jakiegokolwiek odszkodowania.
2.11.1Informacje przekazywane i/lub wskazywane i/lub zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie w ramach jego użytkowania, w szczególności:
 • Dane o Użytkownikach podane podczas Autoryzacji w Serwisie, w szczególności imię, nazwisko, płeć, adres e-mail, nick, hasło oraz inne dane o Użytkownikach, ustalone według uznania Administratora Serwisu;
 • Dane o Użytkownikach zamieszczane i/lub przekazywane przez nich za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Dane przekazywane przez Użytkowników na uzasadnione żądanie Administratora Serwisu. Administrator Serwisu jest uprawniony do żądania od Użytkowników wszelkich informacji niezbędnych Administratorowi Serwisu do wykonania swoich obowiązków w zakresie zapewnienia Użytkownikom dostępu do Serwisu oraz do wykonania innych swoich obowiązków wobec Użytkowników. W tym celu Użytkownicy będą zobowiązani do dostarczenia Administratorowi Serwisu odpowiednich informacji na czas i w dobrej wierze.
2.11.2Informacje uzyskiwane automatycznie z usług programowych wykorzystywanych przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu, w szczególności:
 • Dane dotyczące sprzętowego urządzenia stacjonarnego, z którego korzysta Użytkownik podczas odwiedzania Witryny, w tym marka (model), system operacyjny i jego wersja, unikalny identyfikator urządzenia;
 • Informacje o sieci komórkowej, modelu (marce) telefonu, lokalizacji Użytkownika, jeśli do korzystania z Witryny używane jest urządzenie mobilne;
 • Dane zapisywane w logach serwera, w szczególności informacje o zapytaniach wyszukiwanych przez Użytkownika, plikach cookie, adresie IP, awariach systemu itp;
 • Dane dotyczące domeny dostawcy usług internetowych Użytkownika, kraju jego lokalizacji;
 • Wszelkie inne informacje (dane) dotyczące Użytkownika uzyskane podczas korzystania z Serwisu, w tym w trybie automatycznym.
2.11.3Po dokonaniu przez Użytkownika Autoryzacji w Serwisie, Administrator Serwisu będzie mógł zidentyfikować danego Użytkownika w społecznościach: STEAM, VK lub Facebook, w zależności od wybranej przez Użytkownika metody Autoryzacji. Administrator Serwisu jest również uprawniony do otrzymywania wszelkich informacji o Użytkowniku umieszczonych w tych serwisach. Podczas autoryzacji Użytkownika w Serwisie poprzez jego konto STEAM, Administratorowi Serwisu przekazywany jest unikalny identyfikator numeryczny, ale nie są przekazywane dane prywatne podane przez Użytkownika w zasobach STEAM.
2.12Administrator Strony nie weryfikuje prawdziwości informacji dostarczonych lub otrzymanych od użytkowników, nie monitoruje ich zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych, ponieważ zakłada i wychodzi z założenia, że Użytkownik we wszystkich przypadkach, bez wyjątku, podaje pełne i dokładne informacje o sobie oraz dba o to, aby informacje te były aktualne.
2.13Biorąc jednak pod uwagę, że dane osobowe za zgodą Użytkownika są publicznie dostępne, Administrator Serwisu, przetwarzając dane osobowe Użytkowników, zobowiązuje się do podjęcia wszelkich środków organizacyjnych i technicznych w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych w sposób nieprzewidziany przez Serwis. Możliwe jest jednak, że w wyniku nieprawidłowego działania Serwisu, ataków wirusów lub hakerów, awarii technicznych i innych okoliczności, dane osobowe Użytkownika mogą stać się dostępne dla innych osób. Użytkownik rozumie to i zgadza się, że nie będzie miał żadnych roszczeń wobec Administratora Serwisu z tego tytułu, ponieważ Użytkownik udostępnia swoje dane osobowe publicznie.
2.14Administrator Serwisu będzie dążył do uniknięcia działań osób trzecich mających na celu pozyskiwanie, modyfikowanie, blokowanie, niszczenie, rozpowszechnianie, kopiowanie danych osobowych Użytkowników.
2.15 Na mocy niniejszej Umowy, podając swoje dane osobowe w Serwisie, Użytkownik bezwarunkowo wyraża zgodę na:
 • Z udostępnianiem danych osobowych nieograniczonej liczbie osób za pośrednictwem Witryny;
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Strony;
 • Przy rozpowszechnianiu danych osobowych za pośrednictwem Witryny;
 • Z innymi działaniami Administratora Serwisu w stosunku do tych danych w związku z funkcjonowaniem Serwisu.
2.16Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych służących do korzystania z Serwisu osobom trzecim oraz nie zgłaszać i nie przekazywać odpowiednich informacji osobom trzecim. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko za wszelkie możliwe potencjalne i rzeczywiste negatywne konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem tej zasady.
2.17Zamieszczając dane osobowe w Serwisie, Użytkownik potwierdza, że czyni to dobrowolnie i że dobrowolnie przekazuje je Administratorowi Serwisu do przetwarzania. Użytkownik niniejszym potwierdza, że udostępnienie informacji w sposób określony w niniejszej Umowie zależy wyłącznie od jego uznania i woli.
2.18Administrator Serwisu przetwarza wyłącznie dane osobowe Użytkownika, które zostały przez niego umieszczone w Serwisie. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez oprogramowanie i narzędzia sprzętowe Serwisu.
2.19Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w Serwisie danych osobowych osób trzecich, jak również nie wykorzystywać danych osobowych innych Użytkowników w sposób niezgodny z wymogami prawa estońskiego, w celach niezgodnych z prawem lub bezprawnych, w celach zarobkowych oraz wszelkich innych celach niezgodnych z celami Serwisu.
2.20Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia (wykasowania) informacji na jego temat z bazy danych utworzonej w Serwisie. W tym celu Użytkownik musi wysłać zawiadomienie na adres e-mail Administratora Serwisu, wskazując adres e-mail i numer ID Użytkownika, którego informacje mają zostać usunięte.
2.21Co do zasady, Administrator Serwisu nie ma prawa przekazywać informacji o Użytkownikach osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy przekazanie takie jest niezbędne do wykonania przez Administratora Serwisu jego zobowiązań wobec Użytkowników, a także w przypadkach określonych w pkt 2.18 Umowy.
2.22Przypadki, w których informacje o Użytkowniku mogą zostać ujawnione osobom trzecim bez uprzedniej zgody Użytkownika:
 • Przekazywanie informacji organom państwowym, w tym organom prowadzącym śledztwa i dochodzenia, prokuraturom oraz organom samorządu terytorialnego na ich umotywowany wniosek;
 • Na podstawie aktu sądowego;
 • Osobom trzecim, na ich uzasadnione żądanie, w przypadku naruszenia lub domniemanego naruszenia ich praw i interesów;
 • W innych przypadkach określonych przez obowiązujące prawo.
2.23Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za ochronę danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszej Umowie.
2.24Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika lub jego przedstawiciela za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, niezamierzone szkody, w tym utratę zysków lub utraconych danych, uszczerbek na honorze, godności lub reputacji biznesowej, spowodowane celowymi próbami uzyskania dostępu do danych Użytkownika przez osoby trzecie.
3. PRZEDMIOT
3.1Przedmiotem niniejszej Umowy jest ustalenie ogólnych warunków świadczenia usług przez Administratora Serwisu na rzecz Użytkowników, podstawowych praw i obowiązków Użytkowników, określenie podstawowych zasad funkcjonowania Serwisu określonych w pkt 1.1.1 niniejszej Umowy, a także środków odpowiedzialności za naruszenie warunków niniejszej Umowy.
3.2 W ramach niniejszej Umowy Użytkownik świadczy na rzecz Użytkownika usługi polegające na umożliwieniu korzystania z technicznych możliwości Serwisu wynikających z jego funkcjonalności, a Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty za usługi Administratora w rozmiarze, kolejności i na warunkach określonych w niniejszej Umowie, jak również w informacjach umieszczonych bezpośrednio na stronie Serwisu.
3.3Świadczenie usług przez Administratora Serwisu ma na celu stworzenie Użytkownikom możliwości spędzania wolnego czasu w formie uczestnictwa w pozbawionych ryzyka grach i zabawach, bez zapewnienia możliwości osiągnięcia korzyści majątkowych poprzez korzystanie z usług Serwisu.
3.4Użytkownikom korzystającym z funkcjonalności Serwisu w celach rekreacyjnych zabrania się używania botów oraz prób zmowy i współdziałania ze sobą w celu wpływania na wyniki świadczenia tych usług na korzyść jednego lub kilku z tych Użytkowników. Wykrycie przez Administratora Serwisu takich faktów będzie podstawą do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Serwisu w całości.
3.6 W ramach umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcjonalności Serwisu (niezależnie od jego nazwy, przeznaczenia i zawartości), Administrator Serwisu świadczy na rzecz Użytkownika następujące usługi powiązane:
3.6.1Dostęp do korzystania z Witryny;
3.6.2Prawo do korzystania z funkcji technicznych Witryny;
3.6.3Udostępnianie informacji o niektórych grach komputerowych typu multiplayer online lub offline;
3.6.4Udostępnianie Użytkownikowi Obiektów Wirtualnych w sposób i na zasadach określonych w stosownej Umowie.
3.7Usługi świadczone przez Administratora Strony mają charakter rozrywkowy (grafika/animacje prezentowane na Stronie) i atrakcyjny (oprogramowanie-symulator). Usługi Serwisu są koncepcyjnie związane z tematyką wieloosobowych gier online. Usługi świadczone przez Administratora Serwisu mają na celu zaspokojenie osobistych potrzeb emocjonalnych i psychologicznych Użytkowników i opierają się na zasadzie symulatora. W wyniku korzystania z usług Użytkownik może doświadczyć emocjonalnej satysfakcji z uczestnictwa w symulacji pewnych sytuacji z gier, bez ponoszenia ciężaru ewentualnych negatywnych konsekwencji tego procesu (procesu, który w usługach Serwisu przedstawiany jest jedynie jako symulacja).
3.8Usługi świadczone przez Administratora Serwisu nie są usługami w zakresie organizacji i prowadzenia gier opartych na ryzyku, tzn. nie są grami hazardowymi, loteriami, loteriami i nie są innymi usługami, w których Użytkownik ponosi jakiekolwiek ryzyko materialne. Oznacza to, że usługi nie są procesami, w których Użytkownik zawiera umowę opartą na ryzyku, aby wygrać. Usługi świadczone przez Administratora Strony nie zawierają elementów gier hazardowych, nie zawierają elementów i znamion umowy o wygraną opartej na ryzyku (gry oparte na ryzyku, gry ryzykowne).
3.9Administrator Serwisu może odwołać świadczenie niektórych usług bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników. W takim przypadku Administrator Serwisu przywróci na konto Użytkownika wszystkie środki itp. wpłacone przez Użytkownika w celu otrzymania odpowiednich usług.
4. Świadczone usługi
4.1Administrator Serwisu świadczy usługi rozrywki i atrakcji dla Użytkowników z możliwością otrzymania określonego Obiektu Wirtualnego, ustalonego według uznania Administratora Serwisu i zgodnie z funkcjonalnością Serwisu.
4.2W celu otrzymania odpowiedniej usługi Użytkownik wnosi opłatę w postaci środków pieniężnych będących własnością Użytkownika i znajdujących się na Koncie Użytkownika. Wysokość opłaty jest określana na podstawie informacji zamieszczonej w samym Serwisie, w dziale kategorii, Obiektu Wirtualnego, od którego Użytkownik wolał otrzymać.
4.3W trybie automatycznym określany jest konkretny typ Obiektu Wirtualnego, który może być udostępniony Użytkownikowi w ramach świadczenia usługi, oraz odpowiadająca mu nazwa, funkcjonalność i zawartość. Jednocześnie, po dokonaniu płatności, Użytkownik otrzymuje jedynie informację o kategorii, do której należy dana usługa (Obiekt wirtualny).
4.4Użytkownik samodzielnie decyduje się na zakup (uzyskanie) określonego Obiektu Wirtualnego, którego kategoria jest określona w tym bloku Serwisu.
4.5 Po otrzymaniu przez Użytkownika Wirtualnego Przedmiotu (przedmiotu) za udział w niniejszym Bloku Serwisowym, Użytkownik ma możliwość Sprzedania lub Wycofania otrzymanego Wirtualnego Przedmiotu (przedmiotu). Może to zrobić zarówno na stronie, na której świadczone były usługi na rzecz Użytkownika, jak i na stronie Profilu Użytkownika, w zakładce 'Twoje przedmioty'.
4.5.1 Po otrzymaniu przez Użytkownika Wirtualnego Przedmiotu (przedmiotu) za udział w niniejszym Bloku Serwisowym, Użytkownik ma możliwość Sprzedania lub Wycofania otrzymanego Wirtualnego Przedmiotu (przedmiotu). Może to zrobić zarówno na stronie, na której świadczone były usługi na rzecz Użytkownika, jak i na stronie Profilu Użytkownika, w zakładce 'Twoje przedmioty'.
4.5.2 Wycofanie Wirtualnego przedmiotu (elementu) spowoduje przesłanie kosztu Wirtualnego przedmiotu (elementu) na konto Użytkownika w serwisie STEAM. Po otrzymaniu przez Użytkownika kosztu Przedmiotu Wirtualnego na konto w serwisie STEAM, Przedmiot Wirtualny zostaje usunięty z Konta Użytkownika w Serwisie.
4.5.3 Jeżeli po otrzymaniu przez Użytkownika Wirtualnego Przedmiotu za udział w niniejszym Bloku Serwisu, Użytkownik nie dokona sprzedaży lub wycofania Wirtualnego Przedmiotu w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin, wówczas Wirtualny Przedmiot zostaje automatycznie Sprzedany na zasadach opisanych w punkcie 4.5.1 niniejszej Umowy.
4.6Użytkownik jest całkowicie jasny i precyzyjny, że:
 • Opłata wniesiona przez Użytkownika za usługę pozyskania Obiektu Wirtualnego jest bezwarunkowo bezzwrotna;
 • Konkretny typ Obiektu Wirtualnego przekazanego Użytkownikowi w ramach usługi może nie odpowiadać oczekiwaniom i/lub pragnieniom Użytkownika;
 • Konkretny typ Obiektu Wirtualnego przekazywanego Użytkownikowi w ramach usługi jest określany automatycznie poprzez losowy wybór przez system techniczny Serwisu;
 • Obiekt Wirtualny przekazany Użytkownikowi w ramach usługi może nie odpowiadać pod względem zawartości i wartości rynkowej zapłacie dokonanej przez Użytkownika.
 • Dokonując Uzupełnienia, Użytkownik otwiera dostęp do wycofywania Obiektów Wirtualnych, a także do innych funkcji Serwisu, które w innym przypadku są zamknięte, na okres 30 (trzydziestu) dni, po upływie których ww. funkcje są automatycznie wyłączane do czasu ponownego Uzupełnienia Konta.
4.7 Witryna zapewnia Użytkownikowi dostęp do Funkcjonalności zwanej 'Giveaway':
4.7.1 Funkcjonalność Serwisu znajdującego się pod adresem cscase.com/wheel umożliwia Użytkownikowi otrzymanie konkretnego Wirtualnego Przedmiotu lub dostęp do konkretnej promocji, bez konieczności wpłaty środków na Konto Użytkownika. Użytkownik spełnia wymagania opisane na stronie funkcjonalności, a następnie otrzymuje wyżej opisaną opcję. Otrzymanie każdej kolejnej opisanej powyżej promocji po pierwszej jest ograniczone do czasu określonego pod adresem postu funkcjonalności strony.
4.8 Serwis zapewnia Użytkownikowi dostęp do funkcji Serwisu zwanych 'Umowami':
4.8.1 Funkcjonalność Serwisu znajdującego się pod adresem cscase.com/contract umożliwia Użytkownikowi otrzymanie określonego Obiektu Wirtualnego poprzez wpłatę od 3 do 10 Obiektów Wirtualnych ze swojego Konta Użytkownika. Przed dokonaniem przez Użytkownika wpłaty Obiektów Wirtualnych ze swojego Konta Użytkownika, Użytkownik otrzymuje określoną przez Serwis informację o wartości otrzymywanego przez Użytkownika Obiektu Wirtualnego.
4.9 Strona zapewnia Użytkownikowi dostęp do funkcji Strony zwanych 'Aktualizacjami':
4.9.1 Funkcjonalność Serwisu znajdującego się pod adresem cscase.com/upgrade umożliwia Użytkownikowi otrzymanie konkretnego Obiektu Wirtualnego poprzez zdeponowanie 1-7 Obiektów Wirtualnych ze swojego Konta Użytkownika. Użytkownik otrzymuje szczegółowe informacje o otrzymywanym Obiekcie Wirtualnym, przed dokonaniem wpłaty Obiektów Wirtualnych przez Użytkownika z jego Konta Użytkownika. Informacje te obejmują między innymi: wartość Wirtualnego Przedmiotu określoną przez Serwis, nazwę Wirtualnego Przedmiotu, zakres, w jakim Użytkownik może otrzymać Wirtualny Przedmiot. Użytkownik otrzyma gwarantowany Przedmiot Wirtualny niezależnie od wyniku.
5. UGODA PARTYJNA
5.1Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty Administratorowi Serwisu wynagrodzenia w wysokości i kolejności określonej w informacji zamieszczonej bezpośrednio w Serwisie za świadczenie usług przewidzianych niniejszą Umową.
5.2Zapłata za usługi Administratora odbywa się poprzez odpisanie na odpowiednie konto Użytkownika należności za korzystanie z Serwisu świadczone przez Administratora Serwisu.
5.3Sposoby uzupełniania konta Użytkownika, stosowane systemy płatności są określane według uznania Administratora Serwisu i są zaimplementowane w funkcjonalności technicznej Serwisu.
5.4Prowizje związane z opłaceniem usług Administratora Serwisu (wraz z uzupełnieniem konta Użytkownika) pokrywa Użytkownik.
5.5 Jeżeli Użytkownik nie posiada wystarczających środków pieniężnych na opłacenie usług Administratora Serwisu w wysokości określonej przez odpowiednią informację zamieszczoną w Serwisie, Administrator Serwisu nie zapewnia takiemu Użytkownikowi możliwości otrzymania Obiektu Wirtualnego.
5.6 W przypadku dokonywania przez Użytkownika podejrzanych czynności z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia możliwości pobierania przez Użytkownika Obiektów Wirtualnych (przedmiotów) z Serwisu w celu szczegółowego sprawdzenia operacji dokonywanych przez Użytkownika.
5.7 W przypadku wykorzystania przez Użytkownika luk w kodzie oprogramowania Serwisu w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania takiego Użytkownika i odpisania wszystkich środków pieniężnych (elektronicznych) oraz Przedmiotów Wirtualnych uzyskanych w ten sposób z Konta Użytkownika w Serwisie.
5.8 W przypadku użycia przez Użytkownika jakiegokolwiek oprogramowania w celu skorzystania z udziału w którymkolwiek z bloków serwisowych, Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania takiego Użytkownika i odpisania wszelkich środków pieniężnych (elektronicznych) oraz Przedmiotów Wirtualnych otrzymanych w ten sposób z Konta Użytkownika w Serwisie.
6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
6.1Użytkownik i Administrator Witryny ponoszą odpowiedzialność za naruszenie warunków określonych w niniejszej Umowie zgodnie z obowiązującym prawem.
6.2Za naruszenie postanowień niniejszej Umowy Administrator Serwisu ma prawo zastosować wobec Użytkownika następujące środki:
 • Zablokować Użytkownikowi dostęp do korzystania z funkcjonalności Serwisu na określony czas lub bez ograniczeń czasowych;
 • Ograniczenia zakresu możliwego korzystania z Serwisu przez Użytkownika na określony czas lub bez określenia terminu;
 • Jednostronne rozwiązanie (wypowiedzenie) niniejszej Umowy z Użytkownikiem.
6.3Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za straty i wydatki poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, w szczególności:
 • Straty i wydatki spowodowane wykorzystaniem informacji zamieszczonych na Stronie.
 • Straty i wydatki spowodowane nieuprawnionym dostępem osób trzecich, w tym innych Użytkowników, do Profilu Użytkownika.
 • Straty i wydatki poniesione przez Użytkownika w związku z otrzymaniem Obiektu Wirtualnego niezgodnego z życzeniem i/lub intencjami Użytkownika.
 • Straty i wydatki związane z problemami po stronie usług STEAM.
 • Straty i wydatki poniesione przez Użytkownika w związku z zablokowaniem przez Valve botów na Witrynie.
 • Straty i wydatki spowodowane przez problemy, kataklizmy i czynniki siły wyższej i/lub okoliczności pozostające poza kontrolą Administracji.
6.4Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za koszty, straty i/lub inne szkody poniesione przez Użytkownika w związku z przeglądaniem reklam, banerów reklamowych i ogłoszeń, reklam kontekstowych, hiperłączy, które są zamieszczane w Serwisie.
6.5Użytkownik zobowiązuje się nie kierować do Administratora Serwisu żadnych żądań ani roszczeń związanych z niedostarczeniem (odmową dostarczenia) Użytkownikowi Przedmiotu wirtualnego, dostarczeniem Użytkownikowi Przedmiotu wirtualnego niezgodnego z życzeniami i/lub intencjami Użytkownika.
6.6Administrator Strony nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne awarie i przerwy w działaniu Strony oraz związaną z tym utratę informacji.
7. PROCEDURA ROZSTRZYGANIA SPORÓW
7.1Administrator Serwisu i Użytkownik niniejszym ustanawiają przedsądową procedurę reklamacyjną dla rozstrzygania sporów i rozbieżności wynikających z niniejszej Umowy. Termin udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację wynosi 10 (dziesięć) dni roboczych od daty jej otrzymania.
7.2 O wszelkich problemach i usterkach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także z wykonywaniem obowiązków przez Administratora Serwisu, Użytkownik musi poinformować Administratora Serwisu nie później niż w ciągu dwudziestu czterech godzin (dwudziestu czterech godzin) od wykrycia odpowiednich problemów i usterek.
7.3 W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia w kwestiach spornych, spór wynikający z niniejszej Umowy będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd zgodnie z prawem UK w miejscu siedziby Administratora Strony.
8. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
8.1Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą jej zamieszczenia w Internecie na Stronie określonej w paragrafie 1.1.1 niniejszej Umowy.
8.2Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i traci ważność z chwilą jej rozwiązania przez Administratora Strony.
8.3 W przypadku zmian w Umowie, zmiany te wchodzą w życie z dniem opublikowania nowej wersji Umowy w Serwisie, chyba że przy publikacji zmian zostanie dodatkowo określona inna data ich wejścia w życie.
8.4Użytkownik zobowiązuje się do samodzielnego monitorowania zmian w postanowieniach niniejszej Umowy i ponosi odpowiedzialność za negatywne konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem tego obowiązku.
8.5 Jeżeli Użytkownik nie zgadza się ze zmianami wprowadzonymi do niniejszej Umowy, musi zaprzestać korzystania z Serwisu. W przeciwnym razie dalsze korzystanie z Serwisu przez Użytkownika, które nie jest zgodne z życzeniami i/lub intencjami Użytkownika Serwisu oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na warunki Umowy w nowym brzmieniu.
8.6Aktualna wersja Umowy jest dostępna na Stronie:: https://cscase.com/agreement.
8.7Niniejsza Umowa została sporządzona w języku angielskim. Jeżeli konieczne jest przeczytanie jej w innym języku, należy skorzystać z tłumacza online lub offline. Jednakże w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy angielską wersją językową Umowy a wersją Umowy przetłumaczoną na inny język, angielska wersja językowa Umowy ma pierwszeństwo i jest bezpośrednio wykonalna.